15/6/2018

สามารถเช็คสถานะได้ที่ Link นี้คะ  https://www.facebook.com/pg/tracking.id/photos/?tab=album&album_id=378701659304383

หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่มีคิวรอบการจัดส่ง

All tracking ID can check here  https://www.facebook.com/pg/tracking.id/photos/?tab=album&album_id=378701659304383

after 21.00 on the delivery day

 

14/6/2018

https://www.facebook.com/tracking.id

 

TH-00062508 Melada Jueathong SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
TH-00062494 กฤติยา อ๋อมใจกาศ pc1209 83218th
TH-00062258 กัลยา อินทรีย์ rl6181 16685th
TH-00062509 กุลทรัพย์ สายบุตร pc1209 83147th
TH-00062525 เขมณัฏฐ์ อุดมพัฒนพงศ์ et9954 95887th
TH-00062496 จินดาลักษณ์ โฮมภิรมย์ rl6181 16561th
TH-00062412 จุฑาภรณ์ เนตรอุดม et9954 95723th
TH-00062464 จุฑาภรณ์ เนตรอุดม rl6181 16544th
TH-00062514-1 จุฬารัตน์ เครืออนันต์ et9954 95785th
TH-00062516 ณัชชา วงศ์ศรีเทพ et9954 95799th
TH-00062504 ณัฐกันต์ อันทลิงเงอร์ et9954 95839th
TH-00062452 ประวิทย์ เกติพันธ์​ SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
TH-00062502 ปัทมา จงใจ pc1209 83133th
TH-00062507 ผดุงศิลป์ จันทฤดี scg120201 371463
TH-00062457 พจมาลย์ วรรณวีระ rl6181 16592th
TH-00062511 พนิตพร พูนสุขโขภิบาล et9954 95808th
TH-00062526 ไพจิตร พวงจำปา rl6181 16663th
TH-00059691 ภัณฑิรา คำภีระ scg120201 371441
TH-00062444 มนทิรา บัณฑิต rl6181 16589th
TH-00062499 มะลิวรรณ์ ศรีสะอาด rl6181 16615th
TH-00062515 มุจลิน เงินเนตร pc1209 83195th
TH-00062500 ยุภารัตน์ แก้วลา rl6181 16601th
TH-00062260 วาปี คำสาว el6181 16677th
TH-00062529 ศิริลักษณ์ โนนลือชา et9954 95860th
TH-00062510 สมฤทัย คงศิริพาณิชย์ et9954 95737th
TH-00062524 สรัญพรน์ แสงประเสริฐ pc1209 83283th
TH-00062513 สายฝน แก้วมณี et9954 95873th
TH-00062531 สายฝน พลนามอินทร์ pc120983204th
TH-00062520 สิริกัญญา ลุนสอน et9954 95825th
TH-00062460 สุธีรา เดชอุดม pc1209 83270th
TH-00062522 สุนทรีย์ ฆานะสิทธิ์ pc1209 83181th
TH-00062528 สุพรรษา สังข์สา rl6181 16650th
TH-00062492 สุภัคนันท์ . rl6181 16558th
TH-00062503 สุวพิชญ์ จันทร์ทอง pc1209 83235th
TH-00062523 อโณทัย สุขประเสริฐ pc1209 83266th
TH-00062519 อัจฉราพร สาระบุตร et9954 95771th
TH-00062505 อาทิกา นุ่มบุญนำ rl6181 16632th
TH-00062521-1 อุบล คำน้อย et9954 95811th

13/6/2018

TH-00062470 Rawadee Srivisut et9954 95706th
TH-00062378 Vatinee Chaovaritt scg120201 371511
TH-00062456 Zen Zo pc1209 82929th
TH-00062491 กมลทิพย์ พวงมาลี rl6181 16535th
TH-00062476 จิรดา คะหงวน pc1209 82994th
TH-00062471 จิราพร จันทรา rl6181 16500th
TH-00062493 จุฑามาศ น้าเจริญ scg120201 371485
TH-00062488 จุรีพร ผสม pc1209 83031th
TH-00062467 ชนัญชิดา เรียงรัมย์ et9954 95710th
TH-00062477 ณิชานันท์ อร่าม pc1209 82985th
TH-00062461 ทัศวรรณ มูลหลเา pc1209 83005th
TH-00062481 ทัศวรรณ มูลหล้า pc1209 83045th
TH-00062473 ทิพย์ศิรินทร์ เหมือนหยกสกุล pc1209 83028th
TH-00062462 ธนพร แก่นสาร pc1209 82977th
TH-00062485 ธนภร พึ่งพาพงศ์ rl6181 16487th
TH-00062483 ธัญชนก กรวิภาญาณิน rl6181 16495th
TH-00062486 นพรัตน์ ถานะภิรมย์ et9954 95649th
TH-00062370 นางสาวสะวงดิ์จัน ป้องกัน rl6181 16473th
TH-00062469 บุษกร นองสุข pc1209 83076th
TH-00062451 ปลื้มปีติ เหลืองสุวิมล pc1209 82946th
TH-00062454-1 ปานพรรณ ยอดมณี rl6181 16513th
TH-00062466 ผไท วงศ์อนุตรโรจน์ et9954 95683th
TH-00062479 พรหมวรัท ประดิษฐ et9954 95697th
TH-00062468 พลอยฉัตร อิงสกุลรุ่งเรือง pc1209 83059th
TH-00062421 พิมลรัตน์ แซ่ตั้ง pc1209 82892th
TH-00062480 ภวันตรี ชิ้นหนึ่ง pc1209 83062th
TH-00062465 ภัณฑิรา คำภีระ
TH-00062450 มณโฑ ระพีพัฒน์ชัย scg120201 37500
TH-00062413 รัตนาภรณ์ สดสุข pc1209 83116th
TH-00062459 ลัดดา ศิริแสน pc1209 83120th
TH-00062478-1 วชิรา สอนพรหม et9954 95670th
TH-00062490 วราภรร์ มานิตกุล pc1209 83102th
TH-00062453 วไลภรณ์ เดชา et9954 95618th
TH-00062429 วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์ pc1209 82950th
TH-00062458 ศิโรรัตน์ นุ่นนาแซง et9954 95652th
TH-00062487 ศิวลี ทิ้วสังวาลย์ et9954 95621th
TH-00062447 ศุภานัน บุญเป็ง pc1209 82901th
TH-00062407 สุกานดา แสวานี pc1209 82915th
TH-00062472 สุมลตรา เนียมรักษา rl6181 16527th
TH-00062463-1 หฤทัย สอดส่อง pc1209 83080th
TH-00062482 อรอาภา เข็มเพชร et9954 95635th

12/6/2018

เช็คสถานะได้ที่นี่ หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่มีคิวรอบการจัดส่ง
All tracking ID can check after 21.00 on the delivery day

TH-00062369 Carmen Taechasirithavorn pc1209 82654th
TH-00062307 chidchanok Laohawattanakul pc1209 82800th
TH-00062328 Kanchana Nandakwang pc1209 82875th
TH-00062277 Naovarat Srikomyod pc1209 82610th
TH-00062312 Rujira Rungruksatham pc1209 82711th
TH-00062300 STORE : Hansa by PaanJ  rl618116076th
TH-00062430 STORE : ร้านไหมพรมนรีกานต์
TH-00062295 Uthaiwan Nunkaew et9954 95405th
TH-00062308 กมลนัทธ์ หาดทราย
TH-00062305-1 กรรณิกา จันทะคาม rl6181 16218th
TH-00062376 กรรณิการ์ คำชุม rl6181 16155th
TH-00062311 กรุณา ทวีผลจรูญ scg120201 371555
TH-00062391 กันตยา มานะกุล et9954 95516th
TH-00062390 กิติพงษ์ ตันติชัยวนิช
TH-00062341 กุณฑิดา หนูผกา et9954 95330th
TH-00062371 กุลการ รุจิกรมณิศร
TH-00062362 กุลิสรา นัธทวัฒน์
TH-00062329 เขมณัฏฐ์ อุดมพัฒนพงศ์ pc1209 82668th
TH-00062257 เครือวัลย์ สร้อยสน et9954 95555th
TH-00062396-1 จรูญ ขาวเอียด rl6181 16425th
TH-00062313-1 จรูญ นาแพงน้อย rl6181 16093th
TH-00062440 จสท.ธวัช คล้ายแก้ว et9954 95547th
TH-00062309 จฬาภรณ์ จูงสัมพันกุล et9954 95326th
TH-00062279 จารุภา สอนราษฎร์ rl6181 16080th
TH-00062428-1 จารุวรรณ แท่นกระโทก pc1209 82844th
TH-00062349 จิดาภา สุจิตรัตนันท์ pc1209 82739th
TH-00062382 จินดา อาณาประโยชน์
TH-00062432 จุฑามาส พิชัยรักษ์พร
TH-00062416 เฉลิมขวัญ ชูลาภ et9954 95493th
TH-00062255 ชนัญาน์นันท์ อัครสินวรงค์ rl6181 16270th
TH-00062327 ชรินทิพย์ สอนสุภาพ rl618116235th
TH-00062439 ชาคริต บุญศิริ et9954 95480th
TH-00062352 ณัชชารีย์ กิตติลาภ et9954 95365th
TH-00062338 ณัฏฐารีย์ โตอนันต์ pc1209 82708th
TH-00062162 ณัฐนภัส อนันต์จิรสิน
TH-00062299 ณิชาภัทร ภูมิลา pc1209 2742th
TH-00062363-1 ดวงเนตร แก้วพิมพ์ et9954 95578th
TH-00062420 ทองคำ สายดำ et9954 95462th
TH-00062379 ทัตชญา โลบุญเลิศ rl6181 16429th
TH-00062395 ทัตชญา โลบุญเลิศ rl61816385th
TH-00062297 ทิพยา เพชรมณีล้ำค้ำ rl6181 16120th
TH-00062339 ธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร rl6181 16456th
TH-00062345 ธนิตา บลาวเออร์ pc1209 83014th
TH-00062343-1 นงนุช สิริภัทรโชติ rl6181 16147th
TH-00062344 นฤมล ตันติการุณย์ scg120201 371544
TH-00062374-1 นาง สุภัค อินทรชัยศรี rl6181 16345th
TH-00062433 นางสาวจุฑารัตน บุญชื่น pc1209 8277th
TH-00062337 นายณรงค์ศักดิ์ คล้ายมั่ง et9954 95357th
TH-00062314 นารีรัตน์ หาญกิตติมงคล rl6181 16266th
TH-00062365-1 นิลวรรณ ชัยวร pc1209 82858th
TH-00062384 เนรัญ ปิ่นสิรานนท์  rl618116408th
TH-00062288 บุษบา คำมงคล et9954 95374th
TH-00062417 บุษรินทร์ เสนะวัต rl6181 16411th
TH-00062351 ประภาศรี บุตรจำรวล pc1209 82671th
TH-00062405 ประสพพร สุขเจริญสุข et9954 95476th
TH-00062275 ปะราลี เสืออินโทโพทอง rl6181 16297th
TH-00062336 ปะราลี เสืออินโทโพทอง rl6181 16133th
TH-00062442 ปัทมา จงใจ rl6181 16164th
TH-00062356 ปัทมา สังข์เงิน rl6181 16323th
TH-00062383 ปิยาภรณ์ นาทองบ่อ rl6181 16306th
TH-00062360 พนิตตา วิกรัยศักดา et9954 95428th
TH-00062316 พรพรรณ มีกำเนิด pc1209 82583th
TH-00062427 พลอย มีเงิน pc1209 82861th
TH-00062436 พวงวรรณ มะโนปราง rl6181 16283th
TH-00062354 พัชรินทร์ ศรีธวัชพงษา scg120201 371566
TH-00062342 พัชรีย์ มาสีปา pc1209 82646th
TH-00062399 แพรพิไล พิทยาพรมณี
TH-00062320 ภัสสร แก้วมีจีน rl6181 16181th
TH-00062259 ภิญญดา พุ่มบัว rl6181 16252th
TH-00062373 มณธิชา เตียวตระกูล et9954 95502th
TH-00062347 มาลี หวังคู่กลาง
TH-00062418-1 เมย์ วอกล์เกอร์
TH-00062381 แม่น้องแบงค์ ครับ pc1209 82570th
TH-00062422 รชนีกร วิชิราภรณ์ rl6181 16399th
TH-00062393 รสสุคนธ์ แอ๊ปเบส
TH-00062389 รองรัช วงศ์ยะรา pc1209 82835th
TH-00062403 รัดเกล้า รักราชการ et9954 95431th
TH-00062437 ร้าน คลังไหม
TH-00062438 ร้าน คลังไหม
TH-00062332 ร้านยา สุธนีเภสัช pc1209 82552th
TH-00062359 ร้านเริ่มต้น @นครพนม
TH-00062202 ร้านเริ่มต้น นครพนม
TH-00062394 ลลิตา ทนเถื่อน
TH-00062293 ลัดดาวัลยฺ์ สมัยสุต et9954 95312th
TH-00062330 วรนุช สุกสี pc1209 82773th
TH-00062298 วรรัชดา แสงมณี rl6181 16204th
TH-00062414 วรลักษณ์ พงษ์จีน et9954 5604th
TH-00062411 วรวรรณ ลาภทวี rl6181 16310th
TH-00062321 วราภรณ์ อ่ำศรีเวียง et9954 95533th
TH-00062441 วันทนา แซ่เตียว et9954 95564th
TH-00062296 วันทนา หนุนภักดี pc1209 82566th
TH-00062435 วันวิสา สุริวงค์ rl6181 16368th
TH-00062423 วัลยา แซ่คู pc1209 82795th
TH-00062340 วาสนา ชุติมาวงศ์ rl6181 16195th
TH-00062426 วาสนา สิงห์ปี et9954 95459th
TH-00062318 วิไลวรรณ สว่างแก้ว rl6181 16062th
TH-00062286 ศรีแพ สืบอ้วน et9954 95388th
TH-00062358 ศรีวรรณ พราหมณ์โต pc1209 82827th
TH-00062364 ศิชา ฟอร์ด pc1209 19257
TH-00062431 ศิริวรรณ แหทอง pc1209 82756th
TH-00062443 ศิวพร บุญสมศรี et9954 95520th
TH-00062367 สรัญญา ปาลิวนิช
TH-00062322 สโรชา กันไพรี
TH-00062253 สวนีย์ จั่วกี่ rl6181 16102th
TH-00062419 สายบัว. นาคสวัสดิ์ rl8181 16460th
TH-00062355 สิริกร หลีสัจจะ pc1209 82597th
TH-00062401 สิริณพัชฒ์ ใหญ่อินทร์
TH-00062333 สุขฤทัย เทศไทย rl6181 16354th
TH-00062386 สุทธิมา ไรเมอส์ et9954 95581th
TH-00062334 สุนทรี พุทธาสมศรี pc1209 82699th
TH-00062283 สุพัตรา เมฆฉาย et9954 95343th
TH-00062409 สุภรา ปราบใหญ่ et9954 95391th
TH-00062375 สุภาดา ขุนเจริญ rl6181 16178th
TH-00062388 สุมาลี แช่มเทศ pc1209 82813th
TH-00062377 โสรญา จันทร์ภักดี rl6181 16116th
TH-00062292 ไสว สุทธิโกมินทร์ rl6181 16221th
TH-00062402 หัทยา วงศ์โพธิ์ et9954 95595th
TH-00062302 อภิรดี พินิจนรชัย et9954 95414th
TH-00062348 อมาวสี พันธ์อารีย์กุล
TH-00062353 อรพรรณ เชื้อศรีวงษ์ pc1209 82623th
TH-00062319 อรอนงค์ โพธิ์ศรี pc1209 82760th
TH-00062415 อังคณา โชคพิพัฒน์อนันต์ rl6181 16371th
TH-00062304 อัจฉรา จิรภิวงศ์ pc1209 82637th
TH-00062397 อัจฉรา เหลืองศีลธรรม
TH-00062406 อัจฉราภรณ์ เสธา rl6181 16439th
TH-00062326 อัจฉริยา ศรีเมือง pc1209 82606th
TH-00062404 อัชฌา สุวรรณปราโมทย์ rl6181 16337th
TH-00062310 อุดมลักษณ์ เขาแก้ว pc10982685th
TH-00062368 อุไรวรรณ เปรมบำเรอ rl6181 16442th
TH-00062400 อุไลลักษณ์ สิงห์แก้ว et9954 95445th
TH-00062335 เอ็นดู จันทร์ทวีทิพย์ pc1209 82889th

8/6/2018

เช็คสถานะได้ที่นี่ หลังเวลา 21.00 น. ของวันที่มีคิวรอบการจัดส่ง
All tracking ID can check after 21.00 on the delivery day

TH-00062168 Arunee Pinkaew SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
EN-00012035 Marie Toulemonde et995495290th
TH-00062219 กัญญา หลวงเมือง et995495136th
TH-00062240 กานต์รวี อภิญญา rl618091944th
TH-00062274 คุณสุภาพร ธรรมจง et995495184th
TH-00062270 จรูญ ขาวเอียด et995495167th
TH-00062266 ชมนาด โกศลปัญญาภิวัฒน์ et995495309th
TH-00062246 ฐิภา ศิริรักษ์ rl618091935th
TH-00062290 ณัฐพร อุตตมธนินทร์ et995495286th
TH-00062269 ณัทน์ธีมา สาโรวาท et995495175th
TH-00062280 ดลภัทร เฮเลนเจนเนอร์ rl618116031th
TH-00062281 ดัจฉรา รัชนี pc120982521th
TH-00062144 ธนิดา เลิศไชยภารา pc120982521th
TH-00062289 น.ส.วราภรณ์ เจริญนาน rl618116045th
TH-00062261 นวนจันทร กาลวิบูลย์ et995495153th
TH-00062276 นันทพรรษ สุรการค้า SCG Express จัดส่งรอบวันถัดไป
TH-00062256 ปัทมา จงใจ rl618092009th
TH-00062200 ปาณัสกร นัทธี rl618091927th
TH-00062254 พรทิพย์ ช่างประดิษฐ rl618091992th
TH-00062225-2 พัชราภรณ์ วิทยวานิชย์ rl618091958th
TH-00062181 พัฒน์นรี สมานวงศ์ไทย pc120982455th
TH-00062291 พิชามญชุ์ กลั่นมา et995495241th
TH-00062272 พิมพ์ปอร จันทร์เปล่งแสง pc120985249th
TH-00062282 ภชรพรรณ ชุมขุน et995495198th
TH-00062252 มยุรี โพธิขำ rl618116059th
TH-00062193 เม (ร้านจิ๊กกี๋ช็อป) et995495207th
TH-00062273 ยุรดา พึ่งมี rl618116028th
TH-00062110-1 เยาวดี ภิรมย์กำพุช pc120982464th
TH-00062160 รุจาภา แสนสี pc120982481th
TH-00062250 วรติมา ชาติสุข et995495224th
TH-00062148 ศรีประภา โชคสมบูรณ์ rl618091975th
TH-00062267 ศศิชา ปักกาโล rl618091961th
TH-00062285 ศิรินาถ กวนพฤกษ์ pc120982518th
TH-00062287 ศิวพร บุญสมศรี et995495255th
TH-00062150 ศิวลี ทิ้วสังวาลย์ rl618091989th
TH-00062176 สมจิตร ลมเชย pc120982535th
TH-00062262 สมสุข มิ่งขวัญ pc120982504th
TH-00062083-1 สุพัตรา เมฆฉาย et995495215th
TH-00062238 สุวนีย์ ธาริวงค์ et995495238th
TH-00062294 หยุด ปักกาเวสูง et995495272th
TH-00062263 อรนุช หรรษชัยนันท์ et995495140th
TH-00062243-1 อรพินท์ ปรางจันทร์ et995495122th
TH-00062278 อรสา สุกใส et995495269th
TH-00062271 เอมระวี แก้วไกยสิทธิ์ pc120982495th
TH-00062265 แอนนา ฟองฟุ้ง pc120982478th